Przegląd organizacyjny

Struktura organizacyjna może zarówno wspierać jak też  utrudniać rozwój firmy i efektywne jej funkcjonowanie na co dzień. Jest ona zwykle odzwierciedleniem kiedyś podjętych decyzji, ale czy dziś nadal spełnia swoją funkcję? A może czas się przeorganizować? Obiektywny przegląd organizacyjny pomoże odpowiedzieć na te pytania i wskazać sugerowane kierunki zmian.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

 • Działy za mało ze sobą współpracują, są zamknięte w tzw. silosach
 • Decyzje podejmowane są zbyt wolno i przez to organizacja działa nieefektywnie
 • Podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególne działy jest miejscami niejasny, zdarzają się nieporozumienia na tym tle
 • Nazwy stanowisk lub działów nie oddają faktycznego zakresu obowiązków, które są im zwyczajowo przypisywane
 • Nie wszystkie działy i zasoby są odpowiednio wykorzystywane;  widać znaczną dysproporcję w rozłożeniu zadań i odpowiedzialności pomiędzy poszczególne zespoły
 • W którejś części firmy pojawiają się kłopoty z organizacją pracy i zarząd chciałby dokonać analizy struktury właśnie w tym wycinku przedsiębiorstwa
 • Do firmy dołączył nowy menedżer, który ma zarządzać wybranym obszarem bądź całą organizacją i chce w krótkim czasie uzyskać obiektywną wiedzę na temat mocnych i słabych stron podległego mu obszaru

Zadanie Processum:

Aby odpowiedzieć na zdefiniowane wyżej problemy, Processum przeprowadza przegląd organizacyjny. Jest to analiza, która w stosunkowo krótkim czasie (zazwyczaj kilku tygodni) pomaga uzyskać obiektywną wiedzę na temat efektywności funkcjonowania całej firmy bądź wybranych jej obszarów. Przegląd organizacyjny to badanie dwóch ważnych elementów każdego przedsiębiorstwa: struktury organizacyjnej i kluczowych procesów.

W ramach przeglądu organizacyjnego:

 • analizujemy podział zadań i obowiązków pomiędzy poszczególne piony i działy
 • analizujemy efektywność komunikacji i podejmowania decyzji w istniejącej strukturze
 • identyfikujemy wąskie gardła i nieefektywne działania w głównych procesach biznesowych
 • identyfikujemy najważniejsze problemy organizacyjne.

Projekt kończy się  warsztatami, na których kierownictwo określa priorytety zmian i ustala harmonogram dalszych działań.

Przegląd organizacyjny w założeniu jest przede wszystkim projektem krótkim i szybkim. Nie zastąpi np. bardziej szczegółowych prac nad optymalizacją konkretnych procesów, ale w krótkim czasie wskaże te miejsca, w których nieefektywność struktury jest najbardziej wyraźna.

Korzyści dla firmy:

 • Zarząd otrzymuje obiektywny i uporządkowany opis mocnych i słabych stron aktualnej struktury wraz z rekomendowanymi zmianami
 • Interaktywne warsztaty z zarządem (na koniec projektu) pozwalają na podjęcie od razu wybranych decyzji w oparciu o raport i rekomendacje Processum – jest to szansa na przełożenie wyników badań na konkretne działania usprawniające strukturę bez zbędnej zwłoki