Audyt efektywności procesów

Procesy w firmach zwykle są wypadkową rozmaitych historycznych decyzji, świadomych kompromisów, przypadkowych zdarzeń i nieformalnych zwyczajów. Czy zatem są naprawdę efektywne i optymalne? Warto od czasu do czasu dokonać takiego przeglądu.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

  • Czas trwania procesów wydaje się daleki od ideału
  • Zbyt wiele osób jest zaangażowanych w działania, które najprawdopodobniej nie musiałyby ich angażować, gdyby je lepiej poukładać
  • Wydaje się, że firma ponosi zbędne koszty w niektórych procesach i poszukuje miejsc, w których jest szansa na ograniczenie nieefektywnych działań
  • Nikt nie panuje nad całym procesem; jest on wypadkową działań realizowanych niezależnie przez poszczególne działy, zatem zazwyczaj nie jest optymalny
  • Obserwacja rynku wskazuje na to, że jesteśmy mniej wydajni i mniej efektywni od naszych konkurentów

Zadanie Processum:

Dokonujemy przeglądu wskazanych procesów. Zaczynamy od analizy istniejącej dokumentacji. Następnie obserwujemy rzeczywisty przebieg procesu. Gromadzimy wszelkie dane ilościowe i jakościowe, które pomogą opisać faktycznie uzyskiwane parametry (np. czas, liczba produktów, liczba błędów etc.). Szukamy odchyleń w przebiegu procesu: sprawdzamy jak bardzo może się on różnić w zależności od sytuacji. Chcemy wiedzieć, czy jest stabilny, czy też za każdym razem dość przypadkowy. Wskazujemy miejsca, w których proces wydaje się nieefektywny i sugerujemy działania nakierowane na jego udoskonalenie.

Korzyści dla firmy:

  • Niezależna, obiektywna ocena efektywności wybranych procesów
  • Lista słabych miejsc w procesie wraz z sugestiami metod ich usunięcia
  • Doskonały wstęp do ciągłej optymalizacji procesu